Bestyrelsen
st.th. Tlf.: 28 89 85 42
3.tv.
Bestyrelsesmedlem Jens Bie Andersen
st.tv.
Bestyrelsesmedlem Frederik Mølgaard Thayssen
1.th.
Bestyrelsesmedlem Olivia Stenderup Garre
3.th.